Eyob(preadoption photo) (2)

Child before adoption

Child before adoption